Com a membres del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya som col·laboradors socials amb els principals organismes públics i podem actuar en nom i representació dels nostres clients.

D’aquesta manera duem a terme el càlcul, confecció i presentació a l’Agència Tributària de les autoliquidacions i declaracions tributàries. A la vegada mantenim els nostres clients informats de totes les novetats i les modificacions legislatives que afecten en temes d'impostos i d'obligacions fiscals. És molt important que tan persones jurídiques com persones físiques sàpiguen en tot moment quina és la càrrega tributària del seu negoci.

Durant la campanya de Rendes, també oferim el nostre millor personal per elaborar de forma acurada i acord a les situacions de la persona, la declaració de la renda de l’exercici corresponent.

SERVEIS OFERTS EN L’AMBIT FISCAL-IMPOSTOS:

  • Assessorament fiscal.
  • Càlcul, elaboració i presentació davant de l’Agencia tributària de les declaracions fiscals.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Impostos de Societats.
  • Impostos especials.
  • Impost sobre la Renta de Persones Físiques (IRPF).
  • Impostos corresponents a Retencions i ingressos a compte (Professionals, lloguers)
  • Impostos sobre Transmissions Patrimonials.
  • Impost de successions i donacions.
  • Confecció llibres registre.